Sonda

Kryteria Ocen SP

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Cele edukacyjne

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Zadania szkoły

 1. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach.
 2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.
 4. Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego.

Treści

 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego.
 2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
 3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki.
 4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, pływania, oraz wybranych sportów zimowych.
 5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
 6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie.
 7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
 8. Zasady sportowego współzawodnictwa.
 9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych.

Osiągnięcia

 1. Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad ( np. zasada „ czystej gry” w sporcie).
 2. Hartowanie organizmu i dbałość o higienę.
 3. Dbałość o prawidłową postawę ciała.

 

 

II . KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA ( klasy IV - VI)

Na ocenę wpływa :

a) zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia

b) strój sportowy ( biała koszulka, dowolne spodenki sportowe oraz obuwie sportowe)- uczeń może trzy razy w semestrze nie ćwiczyć.

c) udział w zajęciach SKS,

d) udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły,

e) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,

f) średnia ocen ze sprawdzianów umiejętności i wiadomości z zakresu :

- lekkoatletyki ( biegi na 60 m, 300 m, 600 m (dz.), 1000 m (chł.), test Coopera, skok w dal sposobem naturalnym, skok wzwyż sposobem nożycowym (naturalnym), rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą (3 kg), start niski, zmiana pałeczki sztafetowej )

- gimnastyki podstawowej,

- gier zespołowych ( piłka nożna (chł.), siatkówka, koszykówka, piłka ręczna)

g) podnoszenie własnej sprawności fizycznej,

h) systematyczność udziału w zajęciach wychowania fizycznego

KRYTERIA OCEN

I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Osiągną sprawność znacznie wykraczającą poza program nauczania.
 2. Bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych (SKS).
 3. Wykazuje duże zaangażowanie i aktywność na lekcjach w-f.
 4. Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.
 5. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
 6. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatu (miejsca I-III ) i wyżej (zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, Ludowe Zespoły Sportowe).

 

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Osiąga duży postęp w rozwoju cech motorycznych (szybkość, siła, wytrzymałość).
 2. Opanował pełny zakres umiejętności określonych programem nauczania na danym szczeblu nauki.
 3. Osiąga postęp w rozwoju cech motorycznych i umiejętności na miarę swoich możliwości fizycznych, ale wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie w czasie lekcji wychowania fizycznego.
 4. Wykazuje się znajomością przepisów w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole.
 5. Jest zawsze przygotowany do lekcji.
 6. Nie uchyla się od czynnego udziału w zawodach , w których trzeba reprezentować szkołę.
 7. Wykazuje duże zaangażowanie w czasie lekcji w-f.
 8. Systematycznie podnosi swoje wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego.

 

 

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował umiejętności oraz zdobył wiadomości z zakresu w-f na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.
 2. W niewielkim stopniu osiąga postęp w rozwoju swojej sprawności fizycznej.
 3. Rzadko opuszcza zajęcia wychowania fizycznego.
 4. Wykazuje dobrą znajomość przepisów dwóch wybranych gier zespołowych.
 5. Jest zdyscyplinowany na lekcjach w-f.
 6. Czasem uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

 

IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego określone podstawą programową na danym etapie nauki.
 2. Wykazuje brak zaangażowania na lekcjach w-f.
 3. Wykazuje brak poprawy sprawności fizycznej.
 4. Nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 5. Wykonuje ćwiczenia i zadania w czasie lekcji poniżej swoich możliwości fizycznych.
 6. Często nie bierze udziału w zajęciach w-f.
 7. Wykazuje braki w znajomości wybranych przez siebie przepisów gier zespołowych.

 

V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 1. Wykazuje braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego na poziomie podstaw programowych.
 2. Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski ich spełnienia.
 3. Często ( kilkanaście razy ) opuszcza lekcje w-f.
 4. Wykazuje brak zaangażowania oraz dyscypliny na lekcjach.
 5. Wykonuje ćwiczenia niedbale, niedokładnie i niechętnie.

 

VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 1. Nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego w stopniu określonym przez podstawę programową.
 2. Nie pracuje nad podnoszeniem sprawności fizycznej.
 3. Nie wykonuje ćwiczeń i zadań w czasie lekcji mimo swoich możliwości fizycznych.
 4. Wykazuje lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.
 5. Bardzo często ( wielokrotnie ) nie ćwiczy na lekcjach z powodu ucieczki lub braku stroju.
 6. Odmawia wykonywania ćwiczeń. Nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 7. Wykazuje rażące braki w znajomości zasad i przepisów gier zespołowych.

 

Opracował - Zbigniew Sos

 

Normy i oceny pomiaru umiejętności i zdolności motorycznych dla uczniów szkoły podstawowej

 

KLASA IV

 

ocena

bieg na 300m

skok w dal

skok wzwyż

rzut piłeczką palantową

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

6

1,02

0,59

2,87

3,22

94

102

25,90

38,90

5

1,07

1,04

2,58

2,82

87

92

21,50

30,70

4

1,12

1,06

2,27

2,37

78

85

16,80

22,80

3

1,21

1,13

2,00

2,10

65

65

10,00

15,00

2

1,25

1,21

1,70

1,85

50

55

5,90

10,00

 

Na ocenę końcową z wychowania fizycznego w klasach IV - VI  wpływa przede wszystkim aktywność, frekwencja i postawa na lekcji uczniów.

KLASA V

 

ocena

bieg na 300m

skok w dal

skok wzwyż

rzut piłeczką palantową

 

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

6

0,58

0,56

3,14

3,59

100

112

30,20

41,70

5

1,02

0,59

2,87

3,22

94

102

25,90

35,90

4

1,09

1,03

2,58

2,82

87

92

21,50

30,70

3

1,15

1,12

2,27

2,37

78

85

16,80

22,80

2

1,17

1,14

2,00

2,10

65

65

10,00

15,00

 

Gimnastyka

1. Odmyk i wymyk na drążku.

2. Mostek z leżnia tyłem.

3. Stanie na rękach z uniku podpartego z asekuracją.

4. Stanie na głowie z siadu lub klęku.

5. Zwis przewrotny i przerzutny z asekuracją.

6. Przewrót w przód.

7. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do uniku lub przysiadu podpartego.

8. Naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb.

9. Skok rozkroczny przez kozła.

KLASA VI

 

ocena

bieg na 300m

skok w dal

skok wzwyż

rzut piłeczką palantową

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

6

0,56

0,53

3,39

3,99

106

120

34,50

45,00

5

0,59

0,55

3,14

3,59

100

112

30,20

40,70

4

1,05

1,02

2,87

3,22

94

102

25,90

38,90

3

1,12

1,07

2,58

2,82

87

92

21,50

30,70

2

1,14

1,09

2,27

2,37

78

85

16,80

22,80

 

Gimnastyka

1. Przewrót w przód naskokiem ponad przeszkodą.

2. Przewrót w tył do rozkroku.

3. Stanie na głowie z uniku podpartego.

4. Stanie na rękach z zamachem z asekuracją.

5. Skok kuczny przez skrzynię.

6. Skok rozkroczny przez kozła.

Test Chromińskiego

Bieg na 60 m ze startu niskiego.

Rzut piłką lekarską (3 kg) w tył ponad głową.

Bieg na dystansie 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy).

 

 

Bieg na 60 m - dziewczęta

 

Klasa

Ocena
celująca
minimum (sek)

Ocena
bardzo dobra
minimum (sek)

Ocena
dobra
minimum (sek)

Ocena
dostateczna
minimum (sek)

IV SP
V SP
VI SP

10,2
10,0
9,6

10,7
10,5
10,1

11,2
11,0
10,6

11,7
11,5
11,1

 


Bieg na 60 m - chłopcy

 

Klasa

Ocena
celująca
minimum (sek)

Ocena
bardzo dobra
minimum (sek)

Ocena
dobra
minimum (sek)

Ocena
dostateczna
minimum (sek)

IV SP
V SP
VI SP

9,9
9,6
9,2

10,3
10,1
9,7

10,7
10,6
10,2

11,1
11,0
10,7

 


Rzut piłką ciężką (3 kg) - dziewczęta

 

Klasa

Ocena
celująca
minimum (m)

Ocena
bardzo dobra
minimum (m)

Ocena
dobra
minimum (m)

Ocena
dostateczna
minimum (m)

IV SP
V SP
VI SP

4,10
4,70
5,40

3,60
4,20
4,90

3,20
3,70
4,40

2,80
3,20
3,90

 


Rzut piłką ciężką (3 kg) - chłopcy

 

Klasa

Ocena
celująca
minimum (m)

Ocena
bardzo dobra
minimum (m)

Ocena
dobra
minimum (m)

Ocena
dostateczna
minimum (m)

IV SP
V SP
VI SP

4,90
5,30
6,30

4,30
4,80
5,80

3,90
4,30
5,10

3,50
3,80
4,60

 Bieg na 600 m - dziewczęta

 

Klasa

Ocena
celująca
minimum (min)

Ocena
bardzo dobra
minimum (min)

Ocena
dobra
minimum (min)

Ocena
dostateczna
minimum (min)

IV SP
V SP
VI SP

2,12
2,10
2,05

2,43
2,41
2,36

3,04
3,02
2,57

3,23
3,21
3,16


 

 

Bieg na 1000 m - chłopcy

 

Klasa

Ocena
celująca
minimum (min)

Ocena
bardzo dobra
minimum (min)

Ocena
dobra
minimum (min)

Ocena
dostateczna
minimum (min)

IV SP
V SP
VI SP

3,45
3,37
3,28

4,17
4,09
4,00

4,42
4,34
4,25

5,01
4,52
4,43

 

 

Test sprawności fizycznej Zuchory

 

 

 

 

 

 

 

Wynik Testu