Sonda

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNE GIMNAZJUM W JEŻOWIE SUDECKIM
ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Publicznego Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim.
 2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

Ø na szczeblu szkolnym – Zarząd SU

Ø na szczeblu klasowym – Samorząd Klasowy

 1. W skład Zarządu SU wchodzą:

Ø Przewodniczący SU

Ø Zastępca przewodniczącego

Ø Opiekun SU

 1. Zarząd wybierany jest przez uczniów w tajnym głosowaniu pod nadzorem opiekuna SU.
 2. Głosowanie poprzedzone jest jednodniową kampanią wyborczą, którą nadzorują wychowawcy oraz opiekun SU. Zasady kampanii określone są w osobnym regulaminie.
 3. Kadencja SU trwa jeden rok.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z ustalonym planem pracy.
 6. Przewodniczący SU kieruje pracą Samorządu i reprezentuje SU wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły. Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz szkoły.
 7. Z uzasadnionych przyczyn, przewodniczący lub cały Zarząd SU, może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji lub też może zostać odwołany, jeżeli taki wniosek poprze większość SU.
 8. Zastępca przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności lub po jego odwołaniu bądź rezygnacji. Razem z przewodniczącym pełni on funkcję łącznika między uczniami, administracją szkoły, dyrekcją, nauczycielami oraz społecznością lokalną.
 9. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być uzgadniane z opiekunem i zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły.

 

 

II
ZASADY KAMPANII WYBORCZEJ NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Kampania wyborcza na przewodniczącego SU trwa jeden dzień.
 2. W ciągu tego dnia dozwolone jest wywieszanie plakatów i rozdawanie ulotek przez kandydatów na przewodniczącego oraz ich sztaby wyborcze.
 3. Kampania wyborcza może odbywać się na każdej przerwie.
 4. Każda klasa wystawia jednego kandydata.
 5. Kandydat na swojej ulotce bądź plakacie wyborczym może umieścić następujące informacje:

Ø imię, nazwisko, klasa

Ø zdjęcie

Ø hasło reklamowe

 1. Kandydat i jego sztab nie może wypuszczać ulotek ośmieszających lub szkodliwych dla innych kandydatów. W przypadku niezastosowania się do tego punktu regulaminu kandydat zostaje usunięty z listy kandydatów, a klasa traci możliwość wprowadzenia na to miejsce innego reprezentanta.
 2. W dniu głosowania w szkole i w jej obrębie nie mogą znajdować się plakaty i ulotki kandydatów. Za ich usunięcie odpowiedzialny jest kandydat i jego sztab. W przypadku niezastosowania się procedura jest taka sama jak w punkcie 6.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny na jednej lekcji za zgodą nauczycieli.
 4. Zebrane głosy przewodniczący klasy przelicza w obecności nauczyciela i przekazuje opiekunowi SU.
 5. Opiekun SU w obecności wychowawców klas zlicza oddane głosy i podaje wynik do publicznej wiadomości.

Opiekunowie Samorządu Beata Owczarczyk i Karolina Łukomska