Sonda

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Publicznego Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim

Opracowany 10.09.2014r.

 

1. Celem głównym świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków o nauki własnej, kształtowanie rozwoju osobistego i kulturalnego wychowanków oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

o Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;

o Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;

o Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

o Organizacja różnorodnych zajęć, zgodnie z potrzebami uczniów;

o Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i czystości oraz dbanie o zachowanie zdrowia;

o Kształtowanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

o Sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi na przystankach autobusowych;

o Sprawowanie opieki nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii oraz w zastępstwach za nieobecnych nauczycieli.

3. Ze świetlicy korzystają w kolejności uczniowie:

o Dojeżdżający do szkoły;

o Którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

o Nieuczęszczający na lekcje religii;

o Inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy (np. odwiedzający kolegów, koleżanki, pomagający innym w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych).

4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia.

5. Uczniowie dojeżdżający udają się na przystanek autobusowy pod opieką wychowawcy świetlicy.

6. Uczniowie zapisani do świetlicy mają obowiązek uczęszczania na zajęcia świetlicowe według oświadczeń, o których wyżej mowa. Nieobecność wychowanka świetlicy uznaje się za usprawiedliwioną w następujących przypadkach:

o Gdy treść oświadczenia rodziców wskazuje dni, w których uczeń nie uczęszcza na zajęcia świetlicowe (np. z powodu odjazdu autobusu od razu po zakończeniu zajęć lekcyjnych);

o Gdy uczeń przebywa w tym czasie na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole;

o Gdy uczeń korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, jak wolontariat, korepetycje;

o Gdy uczeń posiada pisemna zgodę rodzica (z podkreśleniem kwestii odpowiedzialności rodzica za powrót dziecka do domu), uprawniająca do jednorazowego samodzielnego opuszczenia terenu szkoły (np. w celu wizyty u lekarza, wyjazdu do Jeleniej Góry oraz innych spraw rodzinnych, osobistych) oraz zgody całorocznej (wyjście do sklepu ABC, powrót wcześniejszym autobusem).

7. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku. Godziny pracy świetlicy wynikają z potrzeb placówki. Jednostką zajęć świetlicowych jest 60 minut.

8. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 na jednego opiekuna.

9. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, zgodny z planem pracy wychowawczej dla gimnazjum oraz innymi dokumentami funkcjonowania placówki.

10. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, w zakresie zadań opiekuńczo – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły, rocznych planów pracy oraz programu profilaktyki dla gimnazjum.

11. W trakcie całego roku szkolnego wychowawcy pracujący w świetlicy prowadzą dziennik zajęć świetlicy, zgodnie z planem, uwzględniając kolejne tematy tygodniowe, z podziałem na poszczególne dni tygodnia.

12. W przypadku trudności z zapewnieniem zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, zamiast przedmiotowych zajęć edukacyjnych uczniowie klasy uczestniczą w zajęciach świetlicowych.